نشست توسعه مسئولیت‌پذیری اجتماعی و تأثیر آن بر آموزش‌های پایدار مدیریت پسماند (ویژه هفته محیط زیست)

این نشست در هفته محیط‌زیست و با همکاری مشترک کارگروه‌های مدیریت پسماند و مسئولیت اجتماعی با هدف آشنایی مخاطبین با مفاهیم مسئولیت اجتماعی به عنوان یکی از گام‌های تغییر نگرش درفرآیند آموزش پایدار توسط خانم سعیده کریمی، مدیر کارگروه مسئولیت اجتماعی کرسی برای گروه های مخاطب دانشجویی و فعالین حوزه محیط‌زیست از طریق سامانه مجازی LMS برگزار شد. در این نشست ضمن ارائه تعاریف مربوط به مسئولیت اجتماعی و انواع روش‌ها و راهکارهای تقویت مسئولیت اجتماعی افراد، مخاطبین با چگونگی بهره‌گیری از این راهکارها جهت ایجاد تغییر در نگرش افراد نسبت به مسائل محیط‌زیست و در نتیجه بروز رفتار پایدار در این حوزه، آشنا شدند.

تاریخ نشست: 
پنجشنبه, ۲۲ خرداد ۱۳۹۹