نشست مجازی آموزش محیط‌زیست و مدیریت سبز دانشگاهی- سومین همایش ملی آموزش محیط‌زیست

مدرس: مهندس سحر رشیدی

در این نشست به توضیح مبحث آموزش محیط‌زیست و مدیریت سبز دانشگاهی پرداخته شد و ضمن معرفی دانشگاه سبز و ویژگی‌های آن به مهم‌ترین اهداف ایجاد دانشگاه سبز از قبیل اطمینان از حفاظت از محیط‌زیست، بهبود روش مدیریت سبز، کاهش مصرف مواد اولیه، کاهش مصرف انرژی، ارتقاء بهره‌وری و تسهیل قوانین بین‌المللی بین دانشگاه‌های جهان اشاره شد. معرفی نظام رتبه‌بندی بین‌المللی دانشگاه‌های سبز دنیا (GREEN METRIC)‌ و استلزامات استقرار نظام مدیریت سبز دانشگاهی از طریق برگزاری آموزش‌های عمومی، ایجاد ساختار و سیستم، انجام خودممیزی، تحلیل نتایج خود ممیزی، شناسایی فرصت‌های بهبود، اولویت‌بندی، تعیین پروژه، اجرا و درنهایت کنترل و پایش اجرا از دیگر مباحث مطرح در این نشست بود.

تاریخ نشست: 
سه شنبه, ۲۱ آبان ۱۳۹۸