نشست مجازی گردشگری و آموزش محیط‌زیست- سومین همایش ملی آموزش محیط‌زیست

مدرس: خانم مهندس شاهد شعاعی

در نشست مجازی گردشگری و آموزش محیط‌زیست به توضیح انواع گردشگری که همگی در بستر محیط‌زیست اتفاق می‌افتد و عواقب مثبت یا منفی آن‌که اثرات مستقیم و غیرمستقیم روی محیط‌زیست خواهند داشت، پرداخته شد. از بین انواع مختلف گردشگری، طبیعت‌گردی، گردشگری روستایی و گردشگری سلامت ارتباط بیشتر و مستقیم دارند. لذا باید با آموزش رفتارهای مناسب محیط‌زیستی، رابطه بین گردشگری و محیط‌زیست را روشن‌تر نمود؛ اما این تنها گردشگران نیستند که باید آموزش ببینند، سیاست‌گذاران، تصمیم‌گیران، صاحبان صنعت گردشگری و راهنمایان - در انواع گردشگری‌ها - باید از طریق آموزش محیط‌زیست اثرات فعالیت خود را به حداقل رسانیده و به‌سوی پایدارسازی گام بردارند.

تاریخ نشست: 
سه شنبه, ۲۱ آبان ۱۳۹۸